REGULAMIN KONKURSU Urodzinowa nagroda główna Fit For Fun

1) REGULAMIN KONKURSU Urodzinowa nagroda główna fit for fun

I. DEFINICJE

1. Organizatorem Konkursu Urodzinowa nagroda główna fit for fun Agata Jakubas zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest osoba wybrana przez organizatora konkursu drogą losowania

4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to profesjonalna trampolina do zajęć fitness fit for fun

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Losowanie konkursu odbędzie się 15.01.2017 o godz 17.00 przez ” Organizatora ”
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w dniach 14-15 .01.2017 wykupić karnet lub kartę podarninkową na dowolną liczbę wejść w klubie fit for fun dołączyć do wydarzenia na Facebook ,Polubić post ogłaszający Kokkurs , wypełnić kupon konkursowy i wrzucić do pojemnika z losami w klubie fit for fun .
3. Każdy Uczestnik musi być fanem Fanpage Fit for Fun * (*Osoby , które nie posiadają konta na Facebook nie dotyczy ) Klientem  Klubu fit for fun majacym na koncie chociaż jeden aktywny karnet w Klubie . https://m.facebook.com/fitforfunlodz/
4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wylosowany
6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 20 godzin od daty zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage’u na Facebooku: https://m.facebook.com/fitforfunlodz/
8.  Zwycięski uczestnik zostanie poinformowany o wygranej
9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. Nagrody w konkursie otrzyma 1 uczestnik
11. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: zapisy@fitforfun.dancew terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: na zapisy@fitforfun.dance
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: zapisy@fitforfun.dance Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody.Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.odbiór nagrody
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.