1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Klubie Fitness Fit For Fun (zwanym dalej FFF) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie i akceptowanie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2. W zajęciach oferowanych przez Klub Fitness FFF mogą brać udział osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. Fit For Fun nie odpowiada za powstałe kontuzje podczas zajęć.

3. Na każde zajęcia taneczne lub fitnessowe należy dokonywać wcześniejszego zapisu. Zapisać się można telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Klubu Fitness.

4. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu na zajęcia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Wyjątkiem są osoby, które posiadają kartę / FitProfit/ FitFlex/ OK System/ Fit Sport. Aktualny cennik zajęć w Klubie Fitness FFF znajduje się na stronie internetowej.

5. Wejście jednorazowe ważne jest tylko w dniu zajęć. Karnet miesięczny (na 4, 8 lub 12 i Full Pass) jest ważny od pierwszego wejścia miesiąc kalendarzowy, a od dnia zakupu 60 dni. Karnet Full Pass to możliwość wejścia na 30 zajęć w ciągu miesiąca.

6. Przy pierwszym kupnie karnetu – Klient zobowiązany jest do zakupienia Karty Członkowskiej, której koszt to 15 złotych. Karta stanowi wejściówkę na zajęcia, jest indywidualnym identyfikatorem każdego Klienta Klubu Fitness FFF. Kartę tą należy okazywać przed każdymi zajęciami w recepcji Klubu. W przypadku zagubienia Karty Członkowskiej Uczestnik zajęć zobowiązuje się do zakupienia nowej, której koszt to 10 złotych.

7. Wysokość opłat za wejścia jednorazowe i karnety, a także opłaty członkowskie dostępne w Klubie Fitness FFF, reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www Klubu.

8. W przypadku dokonania zapisu na wybrane zajęcia i nie pojawieniu się na nich bez wcześniejszej informacji telefonicznej, mailowej lub osobistej, zakupione wejście jednorazowe lub wejście z karnetu przepada bez możliwości odrobienia.

9. Gdy na zajęciach jest komplet uczestników, Klient może dokonać zapisu na listę rezerwową. Klub Fitness FFF zobowiązuje się do informowania o zwolnieniu się mie jsca na zajęciach, Klientów, którzy oczekują na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca na zajęciach, Uczestnik nie przyjdzie, a nie odwoła swojej rezerwacji (zgodnie z punktem 10 regulaminu) zostaje mu pobrane wejście z karnetu lub wejście jednorazowe.

10. O nieobecności na zajęciach należy informować Klub Fitness FFF nie później niż do g. 15:00 w dniu zajęć. Gdy informacja o braku obecności na zajęciach zostanie zgłoszona odpowiednio wcześnie – istnieje możliwość odrobienia zajęć na dowolnie innych wybranych z aktualnego grafiku. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) istnieje możliwość zamrożenia karnetu na czas niedyspozycji uczestnika.

11. Klient może odwołać, bądź przełożyć wybrane zajęcia tylko jeden raz w okresie ważności karnetu. Wszelkie zgłoszenia nieobecności po terminie ważności karnetu Klub Fit For Fun nie musi rozpatrywać pozytywnie.

12. Na sali podczas zajęć przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników zajęć i mają uregulowane wszelkie płatności. Osoby, które nie mają opłaconego karnetu lub wejścia jednorazowego nie mają prawa przebywać na sali.

13. Klub zobowiązuję się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z aktualnym grafikiem, nie mniej jednak zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w grafiku zajęć lub rozwiązania grupy, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub osobiście osoby zapisane na dane zajęcia. W przypadku rozwiązania grupy Klub FFF zaproponuje alternatywne zajęcia. Odwołane przez Klub zajęcia nie przepadają, a ich odrobienie możliwe jest w najbliższym możliwym terminie.

14. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zmiany obuwia i stroju na sportowy przed wejściem na sale treningowe. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym lub niszczącym parkiet.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje osobom które zapisały się do grupy. Osoba posiadająca karnet na dane zajęcia ma zagwarantowane prawo uczestnictwa pod warunkiem nie spóźnienia się. Aby zajęcia nie przepadły należy być co najmniej 5 min. przed godziną rozpoczęcia. W innym przypadku Klub Fitness FFF zastrzega sobie możliwość wpuszczenia innej osoby na to miejsce.

16. Klub Fitness Fit For Fun nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet, nie z winy Klubu. Zakup karnetu powinien być przemyślany.

17. Recepcja klubu przed każdymi zajęciami wydaje Uczestnikowi zajęć kluczyk do szafeczki. Uczestnik zobowiązany jest do sprawowania opieki nad kluczykiem do czasu zwrócenia go po zajęciach pracownikowi recepcji. Za zagubienie kluczyka Uczestnik ponosi opłatę dodatkową w wysokości 20 złotych.

18. Za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni Klub Fitness Fit For Fun nie odpowiada. Rzeczy można zabrać ze sobą na salę. W przypadku stwierdzenia kradzieży mienia Klub FFF zobowiązany jest zgłosić ten fakt na policję. Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie po stwierdzeniu braku mienia poinformować pracownika recepcji.

19. Na salach treningowych Klubu FFF panuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz filmowania czy też fotografowania zajęć, chyba, że właściciel lub organizator wyda na to zgodę.

20. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, a także środków odurzających.

21. Wszelkie fakty stwierdzenia niszczenia mienia Klubu Fitness Fit for Fun lub wandalizmu należy natychmiast zgłosić pracownikowi klubu. Sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz karnej. W przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun.

22. W przypadku stwierdzenia zakłócania przebiegu zajęć przez Uczestnika pracownik/instruktor lub właściciel ma prawo do wykluczenia go z treningu.

23. Podpisanie listy obecności przez osoby posiadające kartę FitProfit/ FitFlex/ OK System/ Fit Sport jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

24. Klub Fitness Fit For Fun zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

25. Wszelki sprawy nie objęte regulaminem będą regulowane przez właściciela Klubu.

26. Nie zapoznanie się z regulaminem Klubu dostępnym na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu, nie zwalania uczestnika z jego postanowień i stosowania się do nich.

Regulamin rezerwacji zajęć grupowych w klubie Fit For Fun

1. Konieczność określenia zasad rezerwacji zajęć fitness wynika z faktu ograniczonej ilośći miejsc.

2. Rezerwacji można dokonać:

– telefocznienie   +48 533 690 695

– mailowo    zapisy@fitforfun.dance

– osobiście w recepcji klubu Fit For Fun

4. Rezerwacji można dokońać pod warunkiem wykupieniakarnetu ilościowego Open na zajęcia.

5. Rezerwacji można dokońać najdłużej na 7 dni do przodu.

6. Rezerwację można odwołać najpóźniej 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć. Niedotrzymanie terminu odwołania rezerwacji będzie uważane jako rezerwacja odebrana i rozliczone zgodnie z obowiązującym cennikiem przy najbliższej wizycie Gościa.

7. Dwukrotnie nieodwołanie i nieopłacenie rezerwacji w danym miesiącu powoduje utratę możliwości rezerwacji na 30 dni.

8. Klub Fit For Fun zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu Gości, np z powodu przyczyn technicznych, warsztatów, szkoleń.

9. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2015.

11.Rezerwacje na zajęcia dla użytkowników kart Fit profit, OK system,Fit Sport i Fit flex możliwe są przy uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 20 złotych.
*Uczestnik zajęć Klubu Fitness Fit For Fun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby promocji Klubu FFF w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych, organizowanych przez Klub i jego partnerów.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie, w celach marketingowych i związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Klub Fitness Fit For Fun z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 198, budynek C, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)